Wet maatschappelijke ondersteuning - Jeugdwet

Meldingsplicht per 1 januari 2022 voor alle zorgaanbieders (Wtza)

Het toezicht op [nieuwe] aanbieders en de verplichte aanmelding 

Sinds mei 2020 is het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op nieuwe zorgaanbieders veranderd. Vanaf dat moment krijgen ook zorgprofessionals die als solist gaan werken van de inspectie een vragenlijst, nadat ze zich gemeld hebben bij het CIBG via meldennieuwezorgaanbieders.nl. Instellingen krijgen een uitgebreidere vragenlijst dan voorheen.

Onderaannemers moeten zichzelf melden. De aanmelding is ook van toepassing op aanbieders van dagbesteding. Als een aanbieder nieuwe zorgsoorten gaat aanbieden is een nieuwe melding nodig. Aanbieders moeten voorafgaand aan de melding beschikken over een KvK-nummer.

Op basis van de antwoorden krijgt de Inspectie meer zicht op de zorg die nieuwe aanbieders verlenen. Ook maken ze een inschatting van mogelijke risico’s in de zorg. Dit sluit aan bij de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die per 1 januari 2022 in werking treedt.

Per 1-1-2022 is de aanmelding verplicht, ook al gaat het maar om één cliënt.


De inwerkingtreding van de Wtza per 1 januari 2022

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) zal op 1 januari 2022 in werking treden. De minister Van Ark voor Medische Zorg heeft daarover op
4 november 2020 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Wtza is van toepassing op alle zorgaanbieders voor wie de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geldt, te weten instellingen én solistisch werkende zorgverleners in de Wlz en de Zvw. Nieuw is dat de meldplicht van de Wtza tevens gaat gelden voor jeugdhulpaanbieders onder de Jeugdwet.


De Wtza brengt twee grote veranderingen met zich mee.

Zo heeft iedere zorgaanbieder, bestaande en nieuwe, een meldplicht als zij nog niet bekend zijn in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa).  De tweede verandering is dat zorgaanbieders waar meer dan 10 zorgverleners (geen fte’s) werken, een toelatingsvergunning moeten aanvragen.

Kijk op rijksoverheid.nl meer informatie beschikbaar over de Wtza.


In 2021 is de Wtzi nog van toepassing. Voor bestaande aanbieders met de Wtzi- toelating zal overgangsregelgeving van toepassing zijn.

Deze informatie staat ook op de pagina Alles over de Wet langdurige zorg (Wlz) voor MO en BW en wordt daar aangevuld.


BRON:
https://www.valente.nl/nieuws/toezicht-nieuwe-aanbieders-en-de-verplichte- aanmelding-wtza/


Moeten (nieuwe) Wlz onderaannemers zich melden?

Wanneer de Wtza ingaat moeten alle nieuwe aanbieders zich melden, ook onderaannemers. Alleen aanbieders die uitsluitend Wmozorg bieden zijn uitgezonderd.

 

Jeugdhulpverleners
Jeugdhulpaanbieders vallen onder de Jeugdwet. Wel geldt de meldplicht uit de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) vanaf 1 januari 2022 ook voor hen.

Informatie https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/bestaande-jeugdhulpaanbieders

 

Zzp-er in de zorg

Informatie https://www.zorgvoorzzp.nl

 

Meldplicht

De Wtza introduceert dus een meldplicht. Als het goed is staan de entiteiten die zorg zoals bedoeld in de Wkkgz [Wet Klachten & Geschillen zorg] verlenen of laten verlenen in het Landelijk Register Zorgaanbieders. Zo niet, dan moet u deze tijdig aanmelden. Daar vindt u ook een kwaliteitscheck. De meldplicht geldt ook voor jeugdhulpaanbieders op grond van de Jeugdwet, maar niet voor zorgaanbieders die uitsluitend op grond van de Wmo diensten verlenen.

 Zorgaanbieders in Nederland - Zorgaanbiedersportaal

Hier vindt u informatie over alle zorgaanbieders in Nederland die geregistreerd zijn in diverse zorgregisters. Voor informatie over individuele zorgverleners kunt u ook www.bigregister.nl raadplegen.

Het CIBG streeft naar goede dienstverlening aan burgers, professionals en zorgorganisaties. Dit doen wij door de informatie over en voor zorgaanbieders en de (dienstverlening rondom de) producten digitaal toegankelijk te maken. We bieden hiervoor één overkoepelend zorgaanbiedersportaal. Daarin brengen we alle beschikbare gegevens van en over zorgaanbieders samen en maken deze publiek toegankelijk.

Zorgaanbiedersportaal

Hier kunt u zien welke publieke gegevens van een zorgaanbieder zijn geregistreerd in diverse zorgregisters. Als ingang kan iedereen hier het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) bevragen en inzicht krijgen in:

  •   De naam en adresgegevens van een zorgaanbieder, inclusief de vestigingen;
  •   De soorten zorg die verleend worden;

Vervolgens worden daarbij ook gegevens uit overige registers getoond:

•   Gegevens van de Jaarverantwoording Zorg
•   De locaties die geregistreerd zijn in het locatieregister (Wet Zorg en Dwang, Wet verplichte GGZ)

In de toekomst wordt het portaal verder uitgebreid met andere registers die publiek beschikbaar komen.

Tevens staat op het Zorgaanbiedersportaal een link naar de inspectierapporten via de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ

Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZA)

 Meer informatie over het LRZa vindt u hier.

 

Voor zorgaanbieders: uw gegevens beheren in het zorgaanbiedersportaal

Als zorgaanbieder kunt u inloggen en controleren of uw informatie nog juist en actueel is.
Alle samengebrachte informatie wordt tevens zo veel mogelijk hergebruikt voor het aanvragen van producten en registraties.

Inloggen op het zorgaanbiederportaal kan alleen met eHerkenning. eHerkenning werkt als een soort DigiD voor bedrijven en organisaties en zorgt ervoor dat u veilig kunt inloggen bij (overheids-)organisaties. Het is de veiligste manier van communiceren met de overheid en zal in de toekomst overal de standaard worden.

 

U regelt zelf eHerkenning bij één van de verschillende leveranciers.
Op de website van eHerkenning vindt u een stappenplan dat u door de belangrijkste aspecten van het aanvraagproces leidt.

Om toegang te krijgen tot het locatieregister heeft u minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig.

Vragen?

 Als u vragen hebt over het zorgaanbiedersportaal neem dan contact  op per e-mail via LRZA@minvws.nl.