Wet maatschappelijke ondersteuning - Jeugdwet

Clientondersteuning


Cliëntondersteuning: wat is het precies?

Wilt u een beroep doen op voorzieningen in (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, wonen of werk & inkomen? En hebt u daar ondersteuning bij nodig? Dan hebt u recht op een professionele, onafhankelijke cliëntondersteuner. U betaalt hier niets voor. De gemeente moet u actief wijzen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning. Ook Zorgbelang biedt cliëntondersteuning. Neem daarom contact op met uw gemeente wanneer u ondersteuning wenst. Zij verwijzen u naar de juiste persoon.

Wat is cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuner helpt bij al uw vragen over zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Samen kijkt u wat u zelf kunt en wat de mogelijkheden van u en uw netwerk zijn om (weer) mee te doen in de samenleving. Cliëntondersteuning kan bijvoorbeeld zijn: uw sociaal netwerk vergroten, contact met lotgenoten, trainingen die u bijvoorbeeld leren om te gaan met geld, zelfstandig te reizen, vrienden te maken, zelfstandig te wonen en uw vrijetijd goed in te vullen. De cliëntondersteuner helpt u ook met het formuleren van de juiste hulpvraag.

Keukentafelgesprek met de gemeente

De cliëntondersteuner kan u bijstaan bij het voorbereiden en voeren van het keukentafelgesprek. Dat is het gesprek dat u krijgt met de gemeente of met het wijkteam en waarin u bespreekt welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. Het is belangrijk dat u dit gesprek samen goed voorbereidt. Dat u weet welke mogelijkheden u heeft én welke zorg of ondersteuning u zélf nodig heeft.

Als het ingewikkeld wordt…

De cliëntondersteuner kan u eventueel ook helpen bij de voorbereiding van een (voor)onderzoek of bij een aanvraag voor een voorziening. Vaak hebt u te maken met verschillende organisaties, instanties en diverse veranderende wet- en regelgeving. De cliëntondersteuner helpt met de afstemming tussen uw netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers en de instellingen die de voorzieningen bieden.

Cliëntondersteuning via de gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle kwetsbare burgers die dat nodig hebben, dus ook voor mensen met een beperking. Vrijwel alle gemeenten hebben hierover afspraken gemaakt met de MEE-organisaties. Gemeenten betalen de kosten van de professionele cliëntondersteuner. Maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente en komt dus op voor úw belangen. Dit geldt voor het regelen van zorg en ondersteuning bij uw gemeente vanuit de Wmo 2015, de Jeugdwet, de zorgverzekeringswet en de Participatiewet. Het geldt ook voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) via de zorgkantoren.

Cliëntondersteuning bij een Wlz-indicatie

Zorgbelang biedt mensen die onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) vallen gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor mensen die 24 uur per dag toezicht nodig hebben en in een instelling wonen of met een zorgpakket thuis verblijven. Iedereen met een WLZ-indicatie kan terecht bij de cliëntondersteuners van Zorgbelang of MEE. Zij zijn onafhankelijk van zorgaanbieders of zorgkantoor.

Keukentafelgesprek WMO - Voorbereiding

In het nieuwe Wmo staat het ‘onderzoek’ naar uw persoonlijke situatie centraal. Dit onderzoek bestaan uit een zogeheten keukentafelgesprek, waarin de gemeente met u uw situatie en uw behoefte aan ondersteuning bespreekt. Daarbij zal de gemeente kijken wat uzelf nog kan, in hoeverre andere mensen die u kent u hierbij kunnen en van welke algemene voorzieningen in de gemeente u mogelijk gebruik kunt maken

Lees meer »

WMO - aanvraag van voorzieningen

Het Wmo-loket of het sociale wijkteam van uw Gemeente geeft u informatie over de Wmo. En helpt u bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden voor een Wmo ondersteuning. Bij dat onderzoek (keukentafekgesprek] kijkt de gemeente naar wat iemand zelf nog kan en hoe diens directe omgeving hierbij kan helpen.

Lees meer »

Hulp aan huis - Ondersteuning thuis

Hulp in en aan huis kan over veel dingen gaan. Bijvoorbeeld begeleiding of ondersteuning bij allerlei zaken om zelfstandig in uw eigen huis te kunnen blijven wonen. U kunt denken aan ondersteuning bij uw administratie, het organiseren van uw huishoudelijke taken en uitstapjes maken. De ondersteuning wordt aangepast aan uw situatie en varieert van lichte vormen (soms tijdelijk) tot meer gespecialiseerde ondersteuning.

Lees meer »

Dagbesteding

Actief zijn, een regelmatig dagritme hebben en andere mensen ontmoeten is voor iedereen belangrijk. Voor mensen die niet kunnen werken of niet naar school kunnen gaan. Of voor mensen die zelf geen andere mogelijkheid hebben voor een fijne en zinvolle dagbesteding is er daarom dagbesteding. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u hier hulp bij krijgen.

Lees meer »

Af en toe een rolstoel nodig

Heeft u af en toe een rolstoel nodig, waarmee u bijvoorbeeld eens met familie een dagje weg kunt? Of dat iemand met u een wandeling kan maken? Dan kunt u terecht bij de rolstoelpools in de gemeente Raalte.

Lees meer »

Vervoer en Parkeren

Lukt het u niet om gebruik te maken van het openbaar vervoer? Bijvoorbeeld omdat u een beperking heeft. Dan kunt u een vervoerspas aanvragen en gebruik maken van Service Vervoer Raalte.

Lees meer »

Maatschappelijke opvang

Heeft u geen huis of dreigt u dakloos te worden? Dan kunt u gebruik maken van maatschappelijke opvang  De maatschappelijke opvang biedt tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd. De opvang kan ook zorg, begeleiding en praktische hulp bieden bij een crisis.

Lees meer »

Clientondersteuning

Wilt u een beroep doen op voorzieningen in (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, wonen of werk & inkomen? En hebt u daar ondersteuning bij nodig? Dan hebt u recht op een professionele, onafhankelijke cliëntondersteuner. U betaalt hier niets voor. De gemeente moet u actief wijzen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning. Ook Zorgbelang biedt cliëntondersteuning. Neem daarom contact op met uw gemeente wanneer u ondersteuning wenst. Zij verwijzen u naar de juiste persoon.

Lees meer »

Mantelzorger - Hoe zit dat

Zorgt u als mantelzorger voor een naaste? Dan loopt u wellicht tegen vragen aan. Bijvoorbeeld over wet- en regelgeving, geldzaken of de combinatie werk en mantelzorg. Mensen krijgen voortaan nog de zorg of ondersteuning die zij echt nodig hebben. Dit betekent dat de gemeente eerst kijkt naar wat mensen zélf kunnen. En wat hun omgeving kan doen. Dit roept vragen op bij mantelzorgers.

Lees meer »

Extra informatie

Wet- en regelgeving zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen. Als budgethouder wordt u geacht de wet- en regelgeving rondom het pgb te kennen. Omdat elke gemeente eigen beleid heeft is het bovendien van belang dat u de gemeentelijke website of nieuwsbrieven van uw eigen gemeente goed in de gaten houdt. Vraag uw gemeente hoe zij u informeren over de Wmo en het pgb.

Lees meer »

«   »