Wet maatschappelijke ondersteuning - Jeugdwet

Clientondersteuning


Cliëntondersteuning: wat is het precies?

Wilt u een beroep doen op voorzieningen in (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, wonen of werk & inkomen? En hebt u daar ondersteuning bij nodig? Dan hebt u recht op een professionele, onafhankelijke cliëntondersteuner. U betaalt hier niets voor. De gemeente moet u actief wijzen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning. Ook Zorgbelang biedt cliëntondersteuning. Neem daarom contact op met uw gemeente wanneer u ondersteuning wenst. Zij verwijzen u naar de juiste persoon.

Wat is cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuner helpt bij al uw vragen over zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Samen kijkt u wat u zelf kunt en wat de mogelijkheden van u en uw netwerk zijn om (weer) mee te doen in de samenleving. Cliëntondersteuning kan bijvoorbeeld zijn: uw sociaal netwerk vergroten, contact met lotgenoten, trainingen die u bijvoorbeeld leren om te gaan met geld, zelfstandig te reizen, vrienden te maken, zelfstandig te wonen en uw vrijetijd goed in te vullen. De cliëntondersteuner helpt u ook met het formuleren van de juiste hulpvraag.

Keukentafelgesprek met de gemeente

De cliëntondersteuner kan u bijstaan bij het voorbereiden en voeren van het keukentafelgesprek. Dat is het gesprek dat u krijgt met de gemeente of met het wijkteam en waarin u bespreekt welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. Het is belangrijk dat u dit gesprek samen goed voorbereidt. Dat u weet welke mogelijkheden u heeft én welke zorg of ondersteuning u zélf nodig heeft.

Als het ingewikkeld wordt…

De cliëntondersteuner kan u eventueel ook helpen bij de voorbereiding van een (voor)onderzoek of bij een aanvraag voor een voorziening. Vaak hebt u te maken met verschillende organisaties, instanties en diverse veranderende wet- en regelgeving. De cliëntondersteuner helpt met de afstemming tussen uw netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers en de instellingen die de voorzieningen bieden.

Cliëntondersteuning via de gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle kwetsbare burgers die dat nodig hebben, dus ook voor mensen met een beperking. Vrijwel alle gemeenten hebben hierover afspraken gemaakt met de MEE-organisaties. Gemeenten betalen de kosten van de professionele cliëntondersteuner. Maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente en komt dus op voor úw belangen. Dit geldt voor het regelen van zorg en ondersteuning bij uw gemeente vanuit de Wmo 2015, de Jeugdwet, de zorgverzekeringswet en de Participatiewet. Het geldt ook voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) via de zorgkantoren.

Cliëntondersteuning bij een Wlz-indicatie

Zorgbelang biedt mensen die onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) vallen gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor mensen die 24 uur per dag toezicht nodig hebben en in een instelling wonen of met een zorgpakket thuis verblijven. Iedereen met een WLZ-indicatie kan terecht bij de cliëntondersteuners van Zorgbelang of MEE. Zij zijn onafhankelijk van zorgaanbieders of zorgkantoor.


«   »