Wet maatschappelijke ondersteuning - Jeugdwet

Veel mensen vinden het fijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Soms zijn er aanpassingen nodig om dat te realiseren, of is extra zorg noodzakelijk. Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of aanpassing van de woning.

Uitvoering Wmo Gemeenten

Hoewel gemeenten zich moeten houden aan de regels in de Wmo, organiseren gemeenten zelf hoe de toegang tot hulp en ondersteuning geschiedt. Dat houdt in dat de toegang en uitvoering van de Wmo per gemeente iets kan verschillen. Zo kiezen sommige gemeenten voor een speciaal Wmo-loket waar burgers zich kunnen melden. Andere gemeenten kiezen voor sociale wijkteams waar burgers terecht kunnen met een hulpvraag.

Voorwaarden: kom ik in aanmerking?
Allerlei groepen komen in aanmerking voor de Wmo, zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Een maatwerk- of vervoersvoorziening wordt alleen na onderzoek door je gemeente aangeboden. Om voor een Wmo-voorziening in aanmerking te komen, moet je als burger voldoen aan bepaalde voorwaarden:

  • Je verblijft rechtmatig in Nederland
  • Je bent Nederlander, je hebt een verblijfsvergunning op asielgronden of je hebt een reguliere verblijfsvergunning
  • Je bent woonachtig in de gemeente waarin je de aanvraag doet

Verder wordt een voorziening alleen toegekend als de verwachting is dat de voorziening voor langere periode noodzakelijk is. Als je tijdelijk in een rolstoel belandt, bijvoorbeeld vanwege een gebroken heup of been, heb je bijvoorbeeld geen recht op een traplift, verbreding van de deuren en het wegnemen van obstakels in de woning.

Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?

Het kan zijn dat u niet zelf, met hulp van anderen of met algemene voorzieningen in staat bent om zelfstandig te blijven wonen of mee te doen in de samenleving (Participatie), dan is een maatwerkvoorziening voor u misschien een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp (schoonmaak) zijn, begeleiding, dagbesteding, een aanpassing in uw woning of taxivervoer.

In een onderzoek (meestal een keukentafelgesprek) stelt de gemeente met u vast wat u nodig heeft. De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. 

Eigen bijdrage

De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 19,00. In een enkel geval vraagt uw gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Lees meer